نوجویی در تعریف و ارائه خدمات (فراتر از مرزها)

faratar az marzha

 

 

برنامه‌های اپراتور اول برای پست بین الملل

فراتر از مرزها

خدمات پست بی نالملل از جمله بخ شهای مهمی است که اپراتور از بدو تاسیس بدان توجه داشته استدر این بخش مسایل زیادی وجود دارد که اپراتور باید بدان ها پاسخ دهد:

اول: بر اساس قانون، ورود و خروج مرسولات پستی باید با نظارت شرکت ملی پست انجام شود. از اینرو مدیریت هابین الملل خدمات پستی در اختیار شرکت پست جمهوری اسامی ایران قرار دارددر این چارچوب، فعالان پستی با استقرار در این هاب باید به عنوان فعال پستی شناخته شده و تحت نظارت شرکت پست، از مزایا و البته ضوابط تبادلات بین المللی مرسولات پستی بهره مند شوندبه دلایل بسیار، پست نتوانسته است به این وظیفه قانونی خود عمل نماید و در نتیجه، هم اینک حدود 17 فعال پستی در هاب فرودگام امام به ارایه خدمات مشغولند، اما به عنوان اولا فعال پستی شناخته نشده و در نتیجه بر خلاف عرف جهانی ، مرسولات زیر 80دلار از معافیت بهره مند نیستند. دوم اینکه به جای پرداخت حقوق پستی، حقوق گمرکی پرداخته و به این ترتیب، تعامل میان شهروندان، فعالان پستی و اپراتور حوزه به درستی برقرار نشده استدر غیاب یک اپراتور پستی قدرتمند، هر یک ازنهادهای حاکمیتی و غیرحاکمیتی در بخش‌هایی، مانع فعالیت فعالان پستی شده و مجوزهای فعالیت مستقلی را درخواست میکنند.

آغاز یک راه تازه ...

با حضور و استقرار اپراتور اول پست در هاب فرودگاه امام خمینی، از این پس، تمام فعالان پستی شاغل در این هاب، با انعقاد قرارداد با اپراتور اجازه فعالیت در چارچوب پروانه اپراتور دریافت کرده و از مزایای متعددی بهره‌مند میشوند که عبارتند از

-بر اساس قانون، فعالان پستی، نیازمند انعقاد قرارداد با یکی از دو کارور یا اپراتور پست خصوصی هستند.

با انعقاد این قرارداد و شروع فعالیت این شرکت‌ها در چارچوب پروانه دریافتی توسط اپراتور، سازمان های ذیربط از این پس، باید مجوزهای خود را به استانداردهای ارایه خدمات بدل کنند و انعقاد قرارداد همکاری با اپراتورهای خصوصی به منزله دارا بودن مجوز برای فعال پستی در انجام وظایف و ماموریت‌های سازمانی خود است.

- فعالان پستی از مزایای تبادل محصولات پستی در سطح بین الملل برخوردار می شوند

- هر فعال پستی می تواند به کمک شبکه پست اول، فرآیند پذیرش مرسولات بین المللی را اجرا کرده و از طریق تبادل ارزش با سایر اعضای شبکه، مرسوله دریافتی را در قالب پروتکل‌های شبکه به دست مصرف کننده در هر کجای جهان برساند.

- اپراتورها از قدرت بیشتری برای چانه زنی با شرکت های بین المللی و مدیریت تعامات و تبادلات آنان در داخل کشور برخوردارند و این امر، زمینه بازگشت شرکت های بین المللی به ایران )با رفع تحریم ها( را قوت میبخشد.

- تعامل اپراتور با سایر نهادهای بین المللی در داخل و خارج، ساده تر است و میتواند برای همه اعضای خود ارزش آفرین باشد.

از سوی دیگر، با عضویت اپراتور اول در UPUکه به زودی محقق خواهد شد، تعامات اپراتور اول پست خصوصی با سایر اپراتورهای پستی در سطح جهان، به انتقال تجربه و تعامات اقتصادی دامن خواهد زد.

استقرار در هاب پستی فرودگاه بین

المللی امام خمینی ) ره(

مذاکره برای تفاهم با پست،

تعریف سرویس های متقابل،

معرفی به گمرک فرودگاه،

انطباق با الزامات هواپیمایی کشوری،

تدوین صورتجلسه مشترک با سازمان

تنظیم در مورد استقرار در هاب

مشارکت در تدوین پیش نویس مصوبه

کمیسیون سازمان تنظیم در مورد شبکه

اصلی تجزیه و مبادلات

توسعه هاب بین الملل

دریافت مصوبه کمیسیون سرمایه گذاری

شهر فرودگاهی باتوجه معرفی توانمند یهای

حوزه لجستیک

دریافت مصوبه هیات تشخیص شهر

فرودگاهی

دریافت تاییدیه هواپیمایی کشوری برای

جایگاه اپراتوری

دریافت تاییدیه استقرار شرکت های کارگو

در ساختمان هاب

پیگیری و انجام اقدامات مورد نیاز برای

اجرائی کردن تفاهم نامه با شهر فرودگاهی

تنظیم مدل و برنامه کسب و کار

دریافت موافقت معاونت زیرساخت شهر

فرودگاهی مبنی بر جانمایی و جابجایی

کانکس ها

ارتباط با UPU

مطالعه ساختارها و الزامات سازمان جهانی

پست

مطالعه تجربه کشورهای دارای چند اپراتور

رسمی پست

بررسی نحوه عضویت در ساختار اصلی و

جانبی

پیگیری و تعامل با رگولاتوری برای معرفی

به اتحادیه جهانی پست

توسعه تعاملات با مجامع مرتبط

ارتباط با سازمان ها و نهادهای بین المللی

مستقر در ایران

ارتباط با اتاق های مشترک ایران و سایر

کشورها

چاپ